MAE dysgu o’r arferion bioddiogelwch gorau yn y DU yn allweddol i atal lledaeniad twbercwlosis yng Nghymru, meddai arbenigwr blaenllaw wrth gynhadledd yn Aberystwyth (dydd Mercher, 14 Medi).


Wedi’i threfnu gan Ganolfan Ragoriaeth Sêr Cymru ar gyfer TB Gwartheg ym Mhrifysgol Aberystwyth, bu’r gynhadledd yn archwilio pob agwedd ar fioddiogelwch.


Roedd cynrychiolwyr o bob sector amaethyddiaeth, gan gynnwys ffermwyr a milfeddygon, yn bresennol yn y gynhadledd.


Dysgodd y mynychwyr am y ffyrdd diweddaraf a mwyaf effeithiol o atal yr haint rhag lledaenu i ffermydd ac oddi yno.


Clywodd y cynadleddwyr hefyd am ddatblygiad apiau newydd, gwiriadau ac adnoddau gwe i helpu ymdrechion i ddileu’r clefyd mewn gwartheg.Yn ogystal, bydd cynadleddwyr yn clywed am ddatblygiad apiau newydd, gwiriadau ac adnoddau gwe i gynorthwyo ymdrechion i ddileu’r afiechyd mewn gwartheg.


Meddai’r Athro Glyn Hewinson, sy’n arwain y Ganolfan Ragoriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth a drefnodd y gynhadledd: “Rhan o genhadaeth y Ganolfan Ragoriaeth yw creu ymwybyddiaeth bellach ar draws y diwydiant ynglŷn â datblygiadau ym maes TB Gwartheg ac ymdrechion i reoli’r clefyd niweidiol hwn.


“Mae dysgu o rannau eraill o’r Deyrnas Gyfunol a chynnal y trafodaethau hyn yn hanfodol.
“Bwriad ein cynadleddau blynyddol yw hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth am sut mae arferion presennol a datblygiadau yn y maes hwn yn medru gwella a dylanwadu ar waith ffermwyr, milfeddygon, ymchwilwyr gwyddonol a’r llywodraeth er mwyn symud ymlaen yn ein brwydr yn erbyn TB Gwartheg.


“Yn ein cynhadledd gyntaf, roedd consensws cryf bod angen trafod mesurau bioddiogelwch mewn rhagor o fanylder. Rwy’n falch iawn bod cyfle gennyn ni i wneud hynny, a chlywed cyfraniadau gan lawer o unigolion uchel eu parch am yr holl waith mewn meysydd allweddol.”
Ymysg y siaradwyr mae Sarah Tomlinson o’r Gwasanaeth Cynghorol TB yn Lloegr. Dywedodd: “Mae TB yn glefyd mor ddinistriol ac yn aml mae ffermwyr a milfeddygon yn teimlo nad oes ganddyn nhw fawr o reolaeth drosto fe. Rwy’n falch iawn o’r gwahoddiad i rannu’r hyn rydym wedi’i gyflawni yn Lloegr gydag ymweliadau’r Gwasanaeth Cynghori ar TB.


“Rydyn ni’n annog milfeddygon a ffermwyr i weld TB fel clefyd heintus yn union fel clefyd BVD neu Johne.


“Mae yna lawer o lwybrau risg y gallwn eu lleihau, os nad eu dileu, trwy fesurau ymarferol, cost effeithiol. Allwn ni ddim rheoli pob risg, ond ddylai hynny ddim ein hatal ni rhag rheoli’r hyn a allwn ni.”


Mae’r Ganolfan Ragoriaeth TB Gwartheg wedi derbyn cefnogaeth Sêr Cymru II, rhaglen a sefydlwyd er mwyn ehangu a datblygu arbenigedd ymchwil yng Nghymru.