BYDD myfyrwyr nyrsio cyntaf erioed Prifysgol Aberystwyth yn dechrau ar eu hastudiaethau ar dydd Llun, 5 Medi


Mae’r datblygiad wedi ei groesawu’n wresog fel hwb mawr i’r gwasanaeth iechyd, yn enwedig yn y Canolbarth.


Mae’r myfyfwyr yn cyrraedd wedi i Addysg a Gwella Iechyd Cymru ddyfarnu cytundeb i Brifysgol Aberystwyth hyfforddi nyrsys i oedolion ac iechyd meddwl.


Yn ogystal, caiff y myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y graddau newydd y cyfle i ddilyn hyd at hanner eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.


Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth Yr Athro Elizabeth Treasure: “Mae’n hyfryd croesawu ein myfyrwyr nyrsio cyntaf yma.


“Mae cefnogi anghenion cymunedol, mewn cydweithrediad agos â’n rhanddeiliaid allweddol, yn ganolog i’n cenhadaeth sifig; ac mae dechrau addysg nyrsio yma yn rhan bwysig o hynny.
“Mae’n hwb i’n Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac o fudd o ran recriwtio a chadw nyrsys yn lleol ac yn rhanbarthol.


“Yn ogystal, mae potensial i ysbrydoli modelau newydd o ddarparu gofal iechyd a fydd o fudd i bawb.


“Bydd ein cynlluniau hefyd yn gwneud cyfraniad pwysig at wella darpariaeth iechyd meddwl a chyfrwng Cymraeg yn lleol a thu hwnt.


“Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o ddatblygu ein cynlluniau i ddarparu addysg nyrsio yma.

“Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth gyson ein partneriaid, gan gynnwys y byrddau iechyd lleol a Chyngor Sir Ceredigion. Hebddynt, ni fyddai’r datblygiad hwn yn bosibl.”
Ychwanegodd yr Athro Treasure: “Mae addysgu nyrsys i oedolion ac iechyd meddwl yn ddatblygiad pwysig iawn i’n Prifysgol wrth iddi dyfu. Ein huchelgais yw chwarae rôl hyd yn oed yn fwy mewn hyfforddi gweithwyr gofal iechyd dros y blynyddoedd i ddod.


“O ystyried profiadau pawb yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nid oes adeg bwysicach nag yn awr i flaenoriaethu buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o bobl ifanc ddawnus a fydd yn gyfrifol am les pob un ohonom.”


Datblygwyd addysg nyrsio yn y Brifysgol gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid, gan gynnwys byrddau iechyd Hywel Dda, Betsi Cadwaladr a Phowys yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.


Dywedodd Chris Jones, Cadeirydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru: “Mae’n bleser gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru groesawu myfyrwyr i raglen addysg nyrsio cyn-gofrestru gyntaf erioed Prifysgol Aberystwyth.


“Mae datblygu a chyflwyno’r rhaglen hon gyda’r brifysgol a’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn dipyn o gamp, un sy’n adlewyrchu pwysigrwydd ehangu mynediad a darparu addysg gofal iechyd o ansawdd uchel mewn cymunedau ledled Cymru.


“Bydd y myfyrwyr nyrsio hyn yn meddu ar sgiliau a phrofiad i ddiwallu anghenion poblogaethau gwledig; darparu gofal diogel, effeithiol ac o safon; a’u galluogi i gychwyn ar gyfleoedd gyrfa llwyddiannus a boddhaus yma yng Nghymru.


“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n holl brifysgolion yng Nghymru, y gwasanaeth iechyd gwladol, gofal sylfaenol a chymunedol a rhanddeiliaid eraill i ddatblygu a gwella’r ffyrdd newydd a modern hyn o ddarparu addysg i sicrhau’r gweithlu sy’n diwallu anghenion gofal iechyd pobl Cymru.”