Home » Bechgyn o Bontyberem yn cyflawni her “Mwy na Marathon” i’r GIG a chodi dros £ 1,000
Cymraeg

Bechgyn o Bontyberem yn cyflawni her “Mwy na Marathon” i’r GIG a chodi dros £ 1,000

Mae dau fachgen wyth oed o Pontyberem yn Sir Gaerfyrddin wedi codi dros £1,000 mewn her codi arian am fis ar gyfer eu GIG lleol. Mae Macsen Harris ac Elis Eynon yn rhedeg milltir y dydd am 28 diwrnod yn eu parc lleol oherwydd eu bod eisiau cefnogi eu gwasanaeth iechyd lleol yn ystod y pandemig COVID.

Dechreuodd Macsen yr her ar 4ydd Chwefror ac ysbrydolwyd ei ffrind Elis i ymuno ag ef pan glywodd amdani. Hyd yn hyn mae’r bechgyn wedi codi dros £1,000, gyda’r her yn dod i ben ar 3 Mawrth.

Dywedodd Lowri, mam Macsen, “Mae Macsen yn awyddus iawn i godi arian ar gyfer Hywel Dda i helpu pobl leol i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw drwy’r amseroedd anodd hyn oherwydd COVID. Mae ei ffrind gorau yn ymuno ag ef ynghyd â’i frodyr a chwiorydd Lili a Caio, nawr ac  yn y man, i’w helpu i redeg milltir y dydd am 28 diwrnod. ”

Meddai Macsen, “Rwy’n rhedeg milltir y dydd am 28 diwrnod ar gyfer Elusennau Iechyd Hywel Dda oherwydd hoffwn helpu pobl leol trwy COVID.”

Mae’r bechgyn yn gobeithio y bydd yr arian maen nhw’n ei godi yn cefnogi staff a chleifion yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili.

Ychwanegodd Lowri, “Cafodd Macsen ei ysbrydoli’n fawr gan eraill yn codi arian ar gyfer y GIG, yn enwedig y Capten Syr Tom Moore, ac roedd wir eisiau dilyn yn ôl eu traed. Roedd wedi bod yn gofyn am godi arian am gyfnod i’r GIG, ond roedd meddwl am her ynddo’i hun yn sialens. Gwnaethom drafod codi arian ar gyfer y GIG, ac yna trafodwyd helpu pobl leol ac roedd 100% y tu ôl i helpu pobl leol, yn enwedig pe bai’n helpu ei neiniau a theidiau, y mae un ohonynt yn dioddef o glefyd hunanimiwn ac rydym i gyd yn gwerthfawrogi’r gofal yn fawr a chefnogaeth a ddarperir gan y GIG yn enwedig yn ystod COVID. ”

Dywedodd Elis ei fod eisiau helpu ei ffrind gorau Macsen gyda’i godi arian, “a chodi rhywfaint o arian i ddweud diolch yn fawr am yr holl waith caled mae staff yn ei i wneud gyda’r pandemig COVID a hefyd oherwydd bod yn rhaid i fy chwaer ymweld yn rheolaidd yr ysbyty ar gyfer apwyntiadau. ”

Dywedodd Dylan, Tad Elis “ Mae ein merch Liwsi yn ymweld â chanolfan blant Ysbyty Glangwili yn rheolaidd oherwydd ei nam cynhenid ar y galon a’i epilepsi. Rydyn ni bob amser wedi bod mor ddiolchgar am y gofal mae hi wedi’i dderbyn ac rydyn ni mor falch bod ei brawd wedi penderfynu gwneud ei ran dros y GIG gyda’i ffrind gorau.”

Dywedodd Macsen fod yr her wedi bod yn ffordd dda o gadw’n heini gan bod ei weithgareddau chwaraeon rheolaidd wedi cael eu gohirio oherwydd y pandemig, “Roeddwn i’n arfer chwarae pêl-droed a rygbi bob dydd, yna daeth y cyfan i ben. Rwyf wedi bod yn cerdded yn rheolaidd gyda fy nheulu ac rwy’n ei fwynhau. Roedd rhedeg milltir y dydd yn her i ddechrau, ond mae’n dod yn haws bob dydd. ”

Ychwanegodd Elis, “Mae’n dod yn haws, ond roedd yn anodd ar y dechrau gan nad oeddwn i wedi gwneud unrhyw hyfforddi ers mis Tachwedd.”

Mae’r ddwy set o rieni yn falch iawn o’r bechgyn a’u hymroddiad i godi arian a rhedeg milltir y dydd am 28 diwrnod. Meddai Lowri “Maen nhw wedi rhedeg yn y glaw, mewn tywydd oer iawn, ac yn dal i fod yn awyddus iawn i fynd bob dydd er gwaethaf hyn. Maent wrth eu bodd yn cwrdd â’i gilydd, ac mae’n hyfryd eu gweld yn cael hwyl ac yn ymgymryd â’r her hon gyda’i gilydd. Maent yn falch iawn o’r arian maent yn ei godi ac ni allant gredu bod pobl yn barod i’w cefnogi. ”

Dywedodd Tara Nickerson, Rheolwr Codi Arian ar gyfer Elusennau Iechyd Hywel Dda, “Rydym yn ddiolchgar iawn i Macsen ac Elis am eu hymdrechion anhygoel, a fydd yn darparu gwasanaethau a gweithgareddau y tu hwnt i wariant craidd y GIG, ar adeg anodd i lawer. Maen nhw’n wirioneddol ysbrydoledig. ”

Gallwch gefnogi ymdrechion codi arian “Mwy na Marathon” y bechgyn yn: justgiving.com/fundraising/lowri-harris2

Author