Home » Capel hanesyddol ar werth yn sbarduno grwp i brynu’r adeilad i’r gymuned
Cymraeg

Capel hanesyddol ar werth yn sbarduno grwp i brynu’r adeilad i’r gymuned

MAE tensiynau yng Nghymru wedi cynyddu wrth i’r argyfwng tai waethygu. Mae miloedd o bobl ifanc ym methu fforddio byw yn eu cymunedau, tra ar yr un pryd mae cartrefi’n cael eu sgubo oddi ar y farchnad nid ar gyfer y pwrpas o fod yn gartrefi teuluol perffaith, ond i fod yn gartrefi gwyliau moethus.

Nid yw cymuned Pistyll ger Pwllheli yn eithriad, gan dystio i lawer o dai gael eu prynu’n gyflym yn dilyn y bwrlwm prynu cartref gwyliau a waethygodd yn ystod y cyfnod clo gyda’r COVID-19. Yn ddiweddar, mae trigolion Pistyll  wedi cael ergyd arall fel cymuned pan dorrodd y newyddion bod eu capel hanesyddol, Bethania, wedi’i restru ar Auction House UK i’w werthu fel cartref gwyliau gyda phedair ystafell wely.

Trydarodd Auction House UK ar y 13eg o Fawrth 2021, “Edrychwch ar leoliad yr hen gapel digyfnewid hwn yng ngogledd-orllewin #Cymru ar y #Glannau ger #Pwllheli.  Ar gyfer #ocsiwn gyda @AuctionHouseSW ar 24 Mawrth. Cofrestrwch nawr i roi cynnig ar y darganfyddiad prin yma.

Cafodd y trydariad lawer o adborth negyddol,  gydag un defnyddiwr Trydar yn ymateb i Auction house UK, “Gallai hefyd fod yn gartref hyfryd i deulu lleol a fyddai wrth eu boddau yn cael bod  yn rhan o’r gymuned. Cywilydd arnoch chi am hyn. Nid ydym yma i gael ein gwneud yn le gwyliau #HawlIFywAdra ”.

Ysgrifennodd un arall, “Pam cartref gwyliau? A yw’n anaddas fel cartref i deulu lleol? Un a fydd yn defnyddio gwasanaethau lleol 52 wythnos y flwyddyn? Anfon eu plant i ysgolion lleol? Cymryd rhan mewn gweithgareddau lleol? Helpu i gadw’r gymuned yn fyw? Neu a yw’n rhy gostus? Amser i reoli cartrefi gwyliau ”. Ymatebodd defnyddiwr arall i’r post, “Nid ydym eisiau mwy o gartrefi gwyliau. Rydyn ni eisiau cartrefi y gall ein pobl ifanc fforddio eu prynu. ”

Cynllunio’r Ymgyrch

Pwnc amlwg a godwyd ymhlith rhai a ymatebodd i Auction House UK oedd y canlynol – gyda’r dirywiad mewn presenoldeb mewn gwasanaethau crefyddol yng Nghymru, mae Capeli ac Eglwysi mewn perygl o gael eu gwerthu i’r cynigydd uchaf, ac na fydd unrhyw drafodaethau ar beth i’w wneud gyda’r adeiladau hyn byth yn cael eu trafod gyda’r gymuned honno. Mae llawer yn teimlo o ganlyniad, trwy werthu’r adeiladau hyn heb ymgynghoriad cymunedol, bod y cymunedau sy’n colli eu hadeiladau unigryw yn cael eu tanseilio a hanes lleol yn cael ei golli. Mae cymunedau ledled Cymru wedi nodi y byddai’n well ganddynt weld y capeli, yr eglwysi, y tafarndai ac ati yn aros yng nghalon a meddiant y gymuned.

Dyma nod y bobl leol ym Mhistyll, Pwllheli. Maen nhw eisiau prynu capel hanesyddol Bethania, neu Gapel Tom Nefydd Williams fel y’i gelwir hefyd, trwy ymdrechion codi arian ar GoFundMe, dolen i’w gweld yma: https://www.gofundme.com/f/cronfa-capel-bethania-pistyll.

Eu nod yw codi £ 120,000 i arbed y capel rhag cael ei droi i fod yn gartref gwyliau. Maent wedi codi dros £ 8,540 yn barod cyn yr ocsiwn nesaf.

Roedd yr arwerthiant wedi’i gynllunio i gael ei gynnal ar y 24ain o Fawrth, ond gohiriodd perchnogion y Capel rhag gwerthu’r Capel hyd at fis Mai, fel y gallai pobl leol godi’r arian sydd ei angen i brynu’r adeilad.

Cefndir Hanesyddol

Adeiladwyd Capel Bethania gan drigolion Pistyll ym 1875. Hwn oedd y capel yr aeth Tom Nefyn Williams iddo, ffigwr nodedig yn hanes Cymru a gafodd effaith ddwys ar filoedd o bobl. Mae’r elfen hanesyddol ac ysbrydol o amgylch y capel yn rheswm arall pam mae trigolion Pistyll mor benderfynol o achub y capel, ac yn teimlo mai eu cyfrifoldeb nhw i’w cyndadau yw amddiffyn y Capel a oedd mor ganolog i’w bywydau.

Gwerthwyd y Capel dipyn o flynyddoedd yn ôl i berchennog newydd,  gyda dealltwriaeth rhwng trigolion Pistyll fod y perchennog am droi’r Capel yn gartref gyda’r bwriad llawn i fyw yng Nghapel Bethania yn barhaol trwy gydol y flwyddyn. Roedd pobl leol Pistyll yn fodlon ar y trefniadau hyn a chawsant sioc o ddarganfod y Capel ar werth ar Auction House UK.

Ar eu tudalen Facebook, ‘Achub Capel Tom Nefyn Pistyll rhag ei ​​dro yn Dŷ Haf ‘ mae’r ymgyrchwyr yn egluro “Mae halen yn cael ei rwbio i’r briw i drigolion Pistyll gan fod hanes yn ailadrodd ei hun mor ofnadwy unwaith eto mewn pentref mor fach. Bu sgyrsiau eisoes am ddatblygu safle ar gyfer cartrefi gwyliau ym Mhlas Pistyll sydd wedi bod yn digwydd yn y cefndir, mae hyn wedi’i gymeradwyo er gwaethaf ymdrechion gorau’r bobl leol i atal hyn rhag bwrw ymlaen ”.

Felly, mae pobl Pistyll yn teimlo bod yr ymgyrch yma’n hyd yn oed yn bwysicach i achub Capel Bethania oherwydd y colledion sydd wedi digwydd eisoes i’r pentref. Maent yn teimlo bod y  gymuned wedi bod  newid yn gyflym tu allan eu rheolaeth ac maent nawr yn gweld hyn fel cyfle i sefyll a brwydro dros eu hardal, drwy frwydro o blaid eu hanes, eu cymuned ac yr iaith Gymraeg

Mae ymgyrchwyr yn gobeithio y byddai hyn yn drobwynt wrth atal cymunedau rhag cael eu hamlyncu gan gartrefi a bythynnod gwyliau. Mae’r ddadl ynghylch cartrefi gwyliau wedi cyrraedd berwbwynt yng Nghymru, gyda deisebau yn codi’r mater yn y Senedd, a grŵp pwyso ‘Nid yw Cymru ar Werth’ yn gweithio i droi’r trai  yng Nghymru.

Amcanion yn y Dyfodol Cyfagos

Mae gan y grŵp ymgyrchu tan fis Mai i godi’r arian sydd ei angen i brynu’r Capel i’r gymuned, ac mae llawer  yn y grŵp yn teimlo’n positif bydd yr ymgyrch yn llwyddo. Mae’n edrych yn debyg y bydd y grŵp yn cyrraedd £ 10,000 erbyn diwedd y penwythnos. Mae nifer o syniadau a gyflwynwyd gan y grŵp ymgyrchu ar hyn o bryd beth i wneud hefo’r adeilad, mae’r syniadau hyn yn cynnwys troi’r Capel yn ganolfan ddiwylliannol, neu ei wneud yn hostel lle byddai pobl yn aros y nos ac yn dysgu hanes yr ardal.

Gallai hyn fod yn drobwynt enfawr  i ymgyrchwyr yng Nghymru, a chymuned Pistyll. Byddwn yn cadw llygaid ar sut mae’r ymgyrch yn dod yn ei blaen. 

Mae mwy o wybodaeth am nodau ac amcanion y grŵp ar gael yma: https://www.facebook.com/groups/1203485300068943

Author