Home » Llythyr agored gan gyfeillion rhys ap Gruff udd
Cymraeg

Llythyr agored gan gyfeillion rhys ap Gruff udd

Agoriad Castell Aberteifi : Ebrill 15

MAE’R HERALD SIR BENFRO wedi derbyn llythyr agored gan Gyfeillion Rhys ap Gruff udd. Mae’r cyfeillion yn mynegi eu pryder am

Agoriad Castell Aberteifi : Ebrill 15
Agoriad Castell Aberteifi : Ebrill 15

ddyfodol Castell Aberteifi ei Seisnigeiddio. Yn benodol, mae’r grŵp yn gresynu methiant ymddiriedolwyr y Castell er mwyn sicrhau bod yr ŵyl agoriadol ym mis Gorff ennaf yn ddathliad o ddiwylliant Cymru. Mae’r llythyr yn darllen: Rydym ni sydd wedi llofnodi’r ddogfen hon, ar ran nifer helaeth o drigolion ardal Aberteifi a’r genedl Gymreig gyfan, yn galw ar Ymddiriedolwyr Castell Aberteifi i adolygu eu penderfyniad i wahodd Bellowhead i berff ormio fel prif atyniad achlysur dathlu ail-agor y castell ar Orff ennaf 25. 

Rydym yn cydnabod artistri a rhagoriaeth Bellowhead ym maes cerddoriaeth ar draws y byd ac fel cynheiliaid pybyr y traddodiad gwerin Saesneg. Serch hynny, rydym o’r farn fod gwahodd hyd yn oed y gorau o blith bandiau gwerin Saesneg i fod yn brif atyniad achlysur mor arwyddocaol yn hanesyddol a diwylliannol, na welwyd ei debyg cynt yn hanes y genedl Gymreig, yn faux pas o’r mwyaf. Pe bai yna achlysur o gyff elyb arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol yn cael ei gynnal yn Lloegr amheuwn yn fawr a fyddai band gwerin Cymreig yn cael ei wahodd i fod yn brif atyniad yn y cyngerdd agoriadol. Pan gafodd y castell carreg gwreiddiol ei gwblhau yn 1176, fel y cyntaf o’i fath yng Nghymru, penderfynodd y preswylydd, yr Arglwydd Rhys ap Gruff udd, wahodd cerddorion o’r gwledydd Celtaidd i gymryd rhan yn y dathliadau. Ystyrir y digwyddiad fel yr Eisteddfod gyntaf erioed i gael ei chofnodi.

O ganlyniad gresynwn at absenoldeb yr Archdderwydd presennol a’r Gorseddigion o’r dathliadau. Credwn yn gryf y dylai achlysur cyff elyb a gynhelir dros 800 mlynedd yn ddiweddarach gael ei ddathlu mewn modd cyff elyb yn arbennig gan fod cerddoriaeth Geltaidd nid yn unig wedi goroesi ond yn dal i ff ynnu hyd y dydd heddiw. A chwithau wedi derbyn £12 miliwn mewn grantiau adnewyddu galwn arnoch i anrhydeddu eich ymrwymiadau i’r gymuned yn lleol, ac i’r genedl yn ehangach, trwy drefnu cyfres o achlysuron a fydd yn tynnu sylw at y cyfoeth o dalent sy’n bodoli’n lleol, ac yn genedlaethol, yn ogystal â chynrychiolwyr o’r gwledydd Celtaidd. Rydym yn sylwi ar y defnydd cyson o’r ymadrodd ‘high end heritage market’.

Gofynnwn i chi hefyd ddangos ymrwymiad cadarn i fwrlwm dreftadaeth diwylliannol cyfoes yr ardal. Nodwedd o Dywysogion y Canol Oesoedd oedd eu nawdd i feirdd a cherddorion eu cyfnod. Deallwn i chwi wrthod cais i gynnal cyfarfod agored o Bwyllgor yr Ymddiriedolwyr beth amser nôl pan fynegodd unigolion bryder ynghylch y llwybr rydych wedi’i gymryd. Mae’r pryder hwnnw yn parhau ac anogwn yr Ymddiriedolwyr i adolygu eu trefniadau er mwyn dathlu yn hytrach na bychanu’r hyn sy’n annwyl i ni o ran y diwylliant Cymreig. Deallwn hefyd fod o leiaf un aelod gwerthfawr o’r gymuned eisoes wedi ymadael â’r Pwyllgor oherwydd ei hanniddigrwydd ynghylch y llwybr roedd y Pwyllgor wedi’i ddewis iddo’i hun.

Author