Home » Prif lwybr i filiwn o siaradwyr Cymraeg mewn perygl o ddirywiad terfynol, meddai’r Ceidwadwyr
Cymraeg

Prif lwybr i filiwn o siaradwyr Cymraeg mewn perygl o ddirywiad terfynol, meddai’r Ceidwadwyr

NI FYDD y Llywodraeth byth yn cyflawni ei huchelgais o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 os bydd hi’n methu gwrthdroi nifer y defnyddwyr sy’n crebachu ar ôl addysg ôl-18.

Mae ystadegau o ddydd Iau yn dangos bod 305 llai o fyfyrwyr yn dysgu rhywfaint o’u gradd trwy’r Gymraeg yn 2019/20 na’r flwyddyn flaenorol, gan barhau â dirywiad cyson a ddechreuodd yn 2016.

Datgelodd y ffigurau hefyd fod llai nag un o bob tri o fyfyrwyr rhugl Cymraeg rhugl (2,895 allan o 9,860) yn derbyn peth o’u hyfforddiant yn yr iaith, tra bod targedau ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio o leiaf pump ac o leiaf 40 credyd trwy’r Gymraeg wedi’i collwyd yr un flwyddyn.

Mae ymchwil flaenorol eisoes wedi canfod bod brig defnyddio’r Gymraeg yn yr arddegau cynnar – yn debygol o fod yn gysylltiedig â lleoliadau addysgol – ond yn gostwng yn yr oedran gadael ysgol gyda chyfran y siaradwyr yn gostwng gan fwy na hanner. Felly, mae cynnal defnydd o’r Gymraeg ar ôl addysg amser-llawn yn hanfodol i gynyddu niferoedd.

Mae yna ganfyddiadau arwyddocaol hefyd yn niferoedd hyfforddiant athrawon oherwydd, o’r rhai a siaradodd Gymraeg yn rhugl (285 allan o 1,030 o ymgeiswyr), dim ond 35% (100) oedd hyd yn oed yn hyfforddi i ddysgu yn y Gymraeg.

Dim ond 22% (225 allan o 1,030) o fyfyrwyr a gwblhaodd gwrs Addysg Addysgu Gychwynnol (AGA) a hyfforddwyd i addysgu trwy gyfrwng Cymraeg. Mae’r gyfran yr un peth ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ysgolion cynradd ac uwchradd.

Mae angen i strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Lafur Cymru bron i ddyblu nifer y siaradwyr yng Nghymru yn y tri degawd nesaf a bydd denu pobl sy’n gallu addysgu’n ddwyieithog yn allweddol i sicrhau gallu sylweddol ar gyfer addysg gyfrwng Cymru.

Mae Cyfrifiad 2011 yn nodi bod 562,000 o siaradwyr yng Nghymru a mae’r Arolwg Poblogaeth Flynyddol yn ceisio dangos tueddiadau rhwng cyfrifiadau, yn nodi 883,600 ar ddiwedd 2020.

Fodd bynnag, ni ddylid cymharu canlyniadau’r Arolwg â’r Cyfrifiad, na’u defnyddio i fesur cynnydd tuag at y targed o filiwn o siaradwyr erbyn 2050, yn ôl Llywodraeth Cymru: “Mae strategaeth Cymraeg 2050, yn nodi’n glir bod y targed hwn wedi’i seilio ar ddata’r Cyfrifiad ac y bydd y cynnydd tuag at y targed hwn yn cael ei fonitro gan ddefnyddio data cyfrifiad yn y dyfodol.”

Dywedodd Ceidwadwr Cymraeg a Gweinidog Cysgodol yr Iaith Cymraeg Samuel Kurtz MS:

“Cefnogwyd y targed miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn eang yn y Senedd ond bydd yn parhau i fod yn freuddwyd tan fod pobl yn dewis parhau i’w ddefnyddio’n ar ôl gadael addysg.

“Y ffordd orau o wneud hyn yw trwy foron yn hytrach na ffyn gan y dylai pobl, wrth gwrs, sgwrsio yn iaith o’u dewis. Mater i arweinwyr y genedl hon yw annog defnydd, ôl-addysg.

“Nid yw’n helpu bod, ar y gorau, llun cymysg gyda myfyrwyr yn hyfforddi i ddysgu yn Gymraeg – os na allwn gael y gallu i ddysgu’r iaith ar raddfa fwy a chynnwys mwy o bobl iau, ni all y Llywodraeth ddisgwyl gwneud cynyddu niferoedd.

“Er bod y prif uchelgais yn ddegawdau i ffwrdd, mae’r llwybr iddo yn frith o dargedau a gollwyd. Rwy’n disgwyl i’r Gweinidog ddarparu atebion i sut mae’n bwriadu dod â diwedd i’r patrwm cythryblus hwn.”