MAE ail gam y broses ymgynghori ar gyfer Map Rhwydwaith Teithio Llesol Ynys Môn wedi agor.

Mae Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn yn gweithio ar y cyd i roi cyfle i drigolion Ynys Môn gyfleu pa welliannau sydd eu hangen i wella teithiau cerdded a beicio pob dydd ar yr Ynys.

Pob 3 blynedd, rhaid i Gyngor Ynys Môn, ac awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, fapio, cynllunio, gwella a hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer teithio llesol – fel rhan o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Yna mae’n rhaid i’r Awdurdod gynnig pa lwybrau maen nhw am ganolbwyntio arnyn nhw am y pedair blynedd nesaf.

Fel rhan o’r broses ymgynghori, mae Cyngor Ynys Môn yn defnyddio teclyn o’r enw ‘CommonPlace’ i gasglu adborth preswylwyr ar deithiau presennol ac i helpu i nodi llwybrau newydd posibl. Gellir gweld y map CommonPlace arfaethedig ar gyfer Cyngor Ynys Môn yma: https://ynysmon2.commonplace.is/comments

Dywedodd Huw Percy, Pennaeth Gwasanaeth Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff Cyngor Ynys Môn, “Pwrpas ail gam yr ymgynghoriad ydi i geisio casglu barn y cyhoedd ar Fap Rhwydwaith Teithio Llesol Ynys Môn.”

“Rwyf yn annog holl drigolion Ynys Môn i rannu eu syniadau am y llwybrau cerdded a beicio rydyn ni wedi’u cynnig. Ein prif flaenoriaeth yw sicrhau bod llwybrau Teithio Llesol yn darparu cyfleoedd i bawb yn y gymuned.”

Ychwanegodd, “Byddwn yn defnyddio’r adborth i’n helpu i roi cynlluniau ar waith er mwyn gwneud gwelliannau i’r rhwydwaith cerdded a beicio yn y dyfodol a’n cynorthwyo i ddatblygu Map Rhwydwaith Teithio Llesol yr Ynys ymhellach.”

Yn gynharach eleni, cynhaliodd Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Ynys Môn sesiynau rhithwir gyda grwpiau preswylwyr ar Ynys Môn i drafod cyfleoedd cerdded a beicio ar yr ynys a nodi’r rhwystrau sy’n wynebu preswylwyr ar hyn o bryd o ran ceisio osgoi defnyddio’r car i fynd ar daith fer.

Wrth i gam 2 o fap CommonPlace Cyngor Ynys Môn gael ei lansio, mae Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Ynys Môn yn cynnal 5 sesiwn rhithwir gyda’r nos gyda thrigolion a grwpiau o randdeiliaid lleol. Bydd y sesiynau hyn yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr drafod a rhannu eu syniadau am y llwybrau newydd arfaethedig.

Dywedodd Louis Mertens, Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned yn Trafnidiaeth Cymru, “Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gynnal y sesiynau hyn fydd yn trafod llwybrau cerdded a beicio ar draws Ynys Môn. Rydym yn annog pobl i ymuno â’r gweithdai a rhannu eu syniadau am y llwybrau y mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi’u cynnig.”

Ychwanegodd, “Mae cerdded a beicio yn fwy na mater o symud o un lle i’r llall; mae Trafnidiaeth Cymru eisiau helpu i gynnwys pobl mewn penderfyniadau a phrosesau sy’n helpu i lunio eu cymunedau.”

Croesawodd deilydd portffolio Priffyrdd Cyngor Ynys Môn, y Cynghorydd Bob Parry, yr ymgynghoriad.

Ychwanegodd, “Hoffwn ddiolch i’r holl breswylwyr a gysylltodd â ni yn ystod gam cyntaf y broses ymgynghori. Rydym yn awyddus i glywed ymhellach gan y cyhoedd i’n helpu i allu datblygu mwy o gyfleoedd beicio a cherdded bob dydd yma ar Ynys Môn.”

Gall preswylwyr Ynys Môn sydd â diddordeb mewn ymuno â sesiwn rithwir ymuno ag unrhyw un o’r digwyddiadau isod:


Amlwch – Dydd Iau 29 Gorffennaf: 18:00 – 19:30
Llangefni – Dydd Llun 2 Awst: 18:00 – 19:30
Llanfairpwll a Phorthaethwy – Dydd Mercher 4 Awst: 18:00 – 19:30
Benllech – Dydd Iau 5 Awst: 18:00 – 19:30