Home » Churches challenged to take innovative action to halt potentially terminal decline
Community News Top News

Churches challenged to take innovative action to halt potentially terminal decline

As church and chapel congregations crumble and places of worship close at an alarming rate, a Welsh Christian leader is challenging members to take more innovative action as we enter a new decade.

“It’s high time to clear out the things that burden us and take risks – although that may initially cause us distress,” said the Revd Dyfrig Rees, General Secretary of the Union of Welsh Independent Churches in his New Year’s Message.

“If we don’t take risks, then Christianity will continue to die out in our communities, until Wales becomes almost a wholly secular nation.

But the good news is that there are still many thousands of us believers and Christianity has renewed itself over the centuries when people showed courage and vision.

Why not make a New Year’s Resolution to emulate them? Even if we failed, history wouldn’t remember us as the generation that didn’t even try.”

[The Union of Welsh Independents represents predominantly Welsh-speaking Nonconformists meeting in about 400 chapels in Wales.]

Herio eglwysi i weithredu’n arloesol i rwystro diflannu’n llwyr

Wrth i gynulleidfaoedd eglwysi a chapeli leihau yn gyflym ac addoldai gau ar raddfa frawychus, mae un o arweinwyr Cristnogol Cymru yn herio aelodau i fod yn fwy arloesol a gweithredol wrth wynebu degawd newydd.

“Mae’n hen bryd clirio’r pethau aeth yn faich a mentro – er y gallai hynny achosi loes inni ar y cychwyn,” meddai’r Parchg Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ei Neges Flwyddyn Newydd.

“Os na wnawn ni fentro, fe fydd Cristnogaeth yn parhau i farw yn ein cymunedau, nes i Gymru droi’n genedl a fydd bron yn hollol seciwlar.

online casinos UK

Ond y newyddion da yw bod yna filoedd lawer ohonom ni gredinwyr o hyd, ac mae Cristnogaeth wedi adnewyddu ei hun dros y canrifoedd trwy fod pobol yn dangos dewrder a gweledigaeth.

Beth am wneud Adduned Flwyddyn Newydd i’w hefelychu hwy? Petai ni’n methu, o leia ni fyddai hanes yn ein cofio ni fel y genhedlaeth na wnaeth hyd yn oed ymdrechu.”

[Mae Undeb yr Annibynwyr yn cynrychioli Anghydffurfwyr Cymraeg eu hiaith bron i gyd, sy’n cwrdd mewn tua 400 o gapeli ledled Cymru.]

Author

Tags