Home » Listed building fair
Community News

Listed building fair

Listed building fair

A listed buildings fair is being organised by Carmarthenshire County Council’s traditional building skills training and education centre, the Tywi Centre.

The fair will be the first of its kind held at the centre and provides an opportunity for people to learn about the work on historic buildings.

It’s taking place on Sunday, February 9, at Newton House, Dinefwr Park, Llandeilo between 9.30am and 5pm.

Owners and custodians of traditional buildings – both listed and unlisted – are invited to attend, along with contractors, agents, architects and surveyors.

Nell Hellier, Senior Built Heritage Officer for Carmarthenshire County Council, said: “It will be an informative day with people who love your home as much as you! We’ll be here to help answer any questions and bust all those Listed Building myths.

“There will be plenty of experts in attendance with a wide range of knowledge about listed buildings, repair and maintenance, energy efficiency, training and development and the listed building consent process.”

There will be trade stands hosted by experts from contactors, suppliers, agents, architects, building conservation officers, Cadw, National Trust and many more.

Six free informative talks will be held throughout the day

· 10am – Why old buildings need to breathe: historic construction, materials and methods

online casinos UK

· 11am – Basic guide to lime and its uses

· 12noon – Help with listed building applications: sources of information and support

· 1pm – Repair and Maintenance

· 2pm – Energy Efficiency

· 3pm – Open Discussion Forum.

Speakers will include Nell Hellier and Tom Duxbury from the Tywi Centre and Cliff Blundell from the Lime Company of West Wales.

For further information, visit https://www.tywicentre.org.uk/whats-on/ or call the centre on 01553 824271.

Ffair Adeiladau Rhestredig

Mae ffair adeiladau rhestredig yn cael ei threfnu gan Ganolfan Tywi, sef hyfforddiant sgiliau adeiladu traddodiadol a chanolfan addysg Cyngor Sir Caerfyrddin.

Y ffair hon fydd y gyntaf o’i bath i gael ei chynnal yn y ganolfan ac mae’n rhoi cyfle i bobl ddysgu am y gwaith a wneir ar adeiladau hanesyddol.

Cynhelir y ffair ddydd Sadwrn, 9 Chwefror, ym Mhlas Dinefwr, Parc Dinefwr, Llandeilo rhwng 9.30am a 5pm.

Gwahoddir perchnogion a cheidwaid adeiladau traddodiadol – rhai rhestredig a rhai na restrwyd – i’r digwyddiad, ynghyd â chontractwyr, asiantau, penseiri a syrfewyr.

Dywedodd Nell Hellier, Uwch-swyddog Treftadaeth Adeiledig Cyngor Sir Caerfyrddin: “Bydd hwn yn ddiwrnod llawn gwybodaeth gan bobl sy’n dwlu ar eich cartref gymaint â chi! Byddwn ni yma i’ch helpu i ateb unrhyw gwestiynau a mynd i’r afael â’r holl broblemau sydd ynghlwm ag adeiladau rhestredig.

“Bydd digon o arbenigwyr yn bresennol sydd ag ystod eang o wybodaeth am adeiladau rhestredig, atgyweirio a chynnal a chadw, effeithlonrwydd ynni, hyfforddi a datblygu, a’r broses ganiatâd ar gyfer adeiladau rhestredig.”

Bydd hefyd stondinau masnach ar gael gan arbenigwyr ym meysydd contractio, cyflenwi, asiantau, penseiri, swyddogion cadwraeth adeiladau, Cadw, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a llawer mwy.

Yn ogystal, bydd 6 o sgyrsiau llawn gwybodaeth yn rhad ac am ddim yn cael eu cynnal yn ystod y dydd.

· 10am – Pam mae angen i hen adeiladau anadlu: adeiladwaith, deunyddiau a dulliau’r gorffennol

· 11am – Canllaw sylfaenol i galch a’i ddefnyddiau

· 12pm – Cymorth yn ymwneud â cheisiadau adeiladau rhestredig: ffynonellau gwybodaeth a chymorth

· 1pm – Atgyweirio a Chynnal a Chadw

· 2pm – Effeithlonrwydd Ynni

· 3pm – Fforwm Trafodaeth Agored.

Bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Nell Hellier a Tom Duxbury o Ganolfan Tywi a Cliff Blundell o Gwmni Calch Gorllewin Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://www.canolfantywi.org.uk/beth-sydd-ymlaen/ neu ffoniwch y ganolfan: 01553 824271.

Author