Home » Penodi dau gydlynydd celfyddydau mewn iechyd
Cymraeg Health

Penodi dau gydlynydd celfyddydau mewn iechyd

Left; Dr Cath Jenkins Right; Kathryn Lambert (Credit - Llio James)

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi penodi dau Gydlynydd Celfyddydau mewn Iechyd a fydd yn helpu i hyrwyddo ac annog defnyddio’r celfyddydau mewn gofal iechyd ar draws y tair sir.

Bydd Kathryn Lambert a Dr Catherine Jenkins yn datblygu ac yn cyflwyno rhaglenni i fanteisio ar y cyfraniad pwerus y gall y celfyddydau ei wneud wrth gefnogi iechyd a llesiant pobl.

Mae’r celfyddydau mewn iechyd yn cynnwys unrhyw brosiect celf, ymyrraeth neu gomisiwn lle mai’r bwriad yw gwella iechyd a llesiant trwy ymgysylltu â’r celfyddydau, megis gweithio gydag artist neu gerddor. Mae’n seiliedig ar y dystiolaeth sy’n dangos yr effaith y gall y celfyddydau ei chael ar iechyd a llesiant unigolyn neu gymuned.

I ddechrau, bydd Tîm Celfyddydau mewn Iechyd Hywel Dda yn gweithio gyda Gwasanaethau Iechyd Meddwl Arbenigol Plant a Phobl Ifanc y bwrdd iechyd i redeg Art Boost, rhaglen beilot blwyddyn mewn celfyddydau iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw gydag anhwylderau bwyta, hunan- niweidio ymddygiadau, hwyliau isel a / neu deimladau hunanladdol. Bydd y prosiect hwn yn helpu plant a phobl ifanc i adeiladu’r sgiliau a’r gwytnwch i ehangu eu gallu i ymdopi â phrofiadau negyddol, lleihau trallod seicolegol a chael mwy o ymdeimlad o rymuso trwy weithio gydag artistiaid.

Ariennir y swyddi yn rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Daw Kathryn â dros 20 mlynedd o brofiad o weithio yn sector y celfyddydau, yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Span Arts yn Sir Benfro, tra bod Dr Cath yn feddyg teulu gweithredol sydd â diddordeb mewn ymyriadau cyfannol a ffordd o fyw ar gyfer iechyd a llesiant.

Meddai Kathryn: “Rwy’n hynod gyffrous i fod yn Gydlynydd Celfyddydau a Iechyd newydd a gweithio’n agos gyda Dr Cath Jenkins. Mae hon yn fenter newydd gyffrous i Bwrdd Iec, ac rydym yn gobeithio gwneud gwahaniaeth go iawn trwy weithio ar draws y bwrdd iechyd i hyrwyddo’r celfyddydau fel adnodd ar gyfer gwella iechyd a llesiant.”

Ariennir y swyddi yn rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a byddent yn gweithio o fewn Tîm Profiad y Claf y bwrdd iechyd.

Dywedodd Louise O’Connor, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Cyfreithiol a Phrofiad y Claf: “Er ein bod ar ddechrau ein taith celfyddydau ym maes iechyd, mae’r bwrdd iechyd yn cydnabod y nifer o fuddion eang y gall y celfyddydau eu cynnig i’n systemau gofal iechyd. Rydym yn dymuno datblygu ein darpariaeth gelf yn y dyfodol i fod yn ddiogel, yn gynaliadwy, yn arloesol ac yn effeithiol, yn seiliedig ar weithgaredd ystyrlon â thystiolaeth ac rydym wedi ymrwymo i gynnig gweithgareddau ac ymyriadau celf a iechyd o ansawdd uchel.”

Author