Home » Lansiad cyffrous S4C ar Freeview Play yn agor posibiliadau newydd i raglenni Iaith gymraeg
Cymraeg

Lansiad cyffrous S4C ar Freeview Play yn agor posibiliadau newydd i raglenni Iaith gymraeg

Mae darlledwr iaith CYMRAEG S4C wedi lansio ar Freeview Play, gan roi mynediad i gynnwys iddi i 16 miliwn o aelwydydd ledled y DU. Digwyddodd y lansiad, a ddaeth i’r amlwg ar 24 Gorffennaf, ar yr un pryd â Dechrau’r Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, digwyddiad sy’n cael sylw cynhwysfawr ar S4C.

Drwy Freeview Play, gall gwylioelwyr yng Nghymru a ledled y DU fwynhau amrywiaeth o gynnwys gan S4C, gan gynnwys dramâu, dogfennau, a chwaraeon ar S4C Clic, yn hawdd ei gael o dudalen gartref y gwasanaeth. Hyd yma, dim ond gwylioelwyr Freeview yng Nghymru oedd yr unigolion a oedd ar gael i wylio S4C, felly mae’r ehangu hwn yn gam sylweddol i ehangu cyrhaeddiad rhaglenni iaith Gymraeg.

Datganodd Sian Doyle, Prif Weithredwr S4C, ei balchder o gyflwyno rhaglenni iaith Gymraeg i gynulleidfa ehangach ar Freeview Play. Dywedodd, “Rydym yn falch o allu cyflwyno rhaglenni iaith Gymraeg i gynulleidfa newydd ar Freeview Play. Byddwn yn gallu arddangos y creadigrwydd a’r talent sydd gennym yng Nghymru i filiynau o gartrefi ledled y DU.”

Rhannodd Owen Jenkinson, Cyfarwyddwr Freeview, ei frwdfrydedd am ychwanegiad S4C at eu catalog, sy’n dod â’r gorau o sioeau iaith Gymraeg i’r teledu.

Mae’r ehangu yn dod gyda rhai cyfyngiadau, gan gadarnhau na fydd y gwasanaeth newydd ar gael ar hen fersiynau o ddyfeisiau Freeview Play, a elwir yn ‘dyfeisiau machlud haul,’ gan nad ydynt yn gallu cefnogi’r dechnoleg angenrheidiol i gefnogi’r apiau diweddaraf, gan fod yn o leiaf 5 mlynedd oed.

Yn edrych ymlaen, ceir cynlluniau i wella’r profiad gwylio ar gyfer cynulleidfaoedd. Yn ystod y misoedd nesaf, bydd gwylioelwyr Freeview Play yn gallu gwylio’r sianel ddarlledu S4C, cael mynediad i ddarllediadau byw o ddigwyddiadau chwaraeon a digwyddiadau Cymreig sylweddol eraill, ac i ddal i fyny â chyfresi drama S4C.

Roedd ffigurau gwylio diweddar a ryddhawyd gan S4C yn dangos trenau twf cadarnhaol. Adwaenodd y darlledwr gynnydd o 8% yn y nifer o wylwyr o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol, gan nodi’r cynnydd uchaf a adroddwyd yn y pum mlynedd diwethaf. Yn arbennig, bu cynnydd sylweddol yn nifer y wylwyr rhwng 16-44 oed, gan gyrraedd y lefel uchaf dros y degawd diwethaf.

Er gwaethaf y dueddiadau gwylio cadarnhaol, datgelodd yr Adroddiad Blynyddol gan S4C golled ariannol o £4.77 miliwn yn y flwyddyn ariannol ddiweddaraf, o’i gymharu â £2.48 miliwn yn y cyfnod cyfrifyddu blaenorol. Amlygwyd hefyd gynnydd sylweddol yn y cais am wariant gan y tîm rheoli gweithredol, gan esgyn o £15,723 i £44,814. Yn ogystal, roedd cynnydd o 50% yn y cyflog cofrestredig i’r gweithredwr Geraint Evans, a aeth o £80,000 i £120,000. Esboniodd S4C y cynnydd, gan ddweud, “Yn 22/23 ymunodd Mr. Evans â thîm rheoli S4C mewn symudiad parhaol i rôl allweddol. Mae’r cyflog yn adlewyrchu’r newid hwn.”

I ymdrin ag pryderon am boblogrwydd rhaglenni, sicrhaodd S4C nad oes angen poeni er gwaethaf i’r wyth rhaglen fwyaf poblogaidd gael cyswllt â chwaraeon. Roedd y nawfed safle yn cael ei gyflawni gan arlunio, a’r 10fed gan Googlebocs Cymru, a grëwyd yn wreiddiol yn Saesneg ac wedi ei drwyddedu i’w fformat, ac roedd y 11eg safle yn cael ei gyflawni gan raglen chwaraeon arall. Nodwyd fod y cynhyrchiad gwreiddiol o darddiad Cymreig i wneud y rhestr oedd y rhaglen o’r Eisteddfod Genedlaethol, a oedd yn sefyll ar safle 12.

Yn gyffredinol, mae lansiad S4C ar Freeview Play yn agor posibiliadau cyffrous ar gyfer rhaglenni iaith Gymraeg, gan gyrraedd cynulleidfa ehangach ar draws y DU ac yn caniatáu i wylwyr fwynhau amrywiaeth o gynnwys o’r darlledwr.Lansiad Cyffrous S4C ar Freeview Play yn Agor Posibiliadau Newydd i Raglenni Iaith Gymraeg

Author